Normál nézet

Untitled Document

Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) és költség - haszon elemzés (CBA)

„Kunhegyes vízminőség-javítás és vízbázis fejlesztés” tárgyú projekt megvalósítása céljából pályázat benyújtása a „KEOP 1.3.0/09-11 pályázati konstrukcióra, a megvalósíthatósági tanulmány és költség-haszon elemzés jóváhagyása, a projekt tervezett költségeinek elfogadása, döntés a saját forrás biztosításáról.
Az előkészítő tevékenység részeként az Önkormányzat vállalta, 

A pályázat összeállításával az önkormányzat - megbízási szerződés alapján - külső szervezetet bízott meg.
A pályázat részeként elkészítésre került a Megvalósíthatósági Tanulmány (MT) és költség – haszon elemzés (CBA), melyet jelen előterjesztésem mellékleteként csatolok.
Az MT és CBA hivatott alátámasztani azt, hogy a tervezett beruházás mind műszaki, mind gazdaságossági szempontból átgondolt, megalapozott.

Az MT - CBA  rövid összefoglalása:

Megoldandó probléma

Kunhegyes település vízbázisából szolgáltatott ivóvíz minősége nem felel meg a vonatkozó, többször módosított 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében foglalt határértékeknek a 0,5 mg/l feletti koncentrációjú ammónia és mangán tartalom miatt, a szolgáltatott ivóvíz azonban határérték feletti vas szennyezést is tartalmaz.
A település jogosult pályázni az országos ivóvízminőség-javító programban, hiszen megfelel a Pályázati felhívás feltételeinek, szerepel a többször módosított 201/2001 (X.25.) Korm. rendelet 6. sz. mellékletében, illetve az Országos Környezetegészségügyi Intézet támogató szakvéleményével is rendelkezik.

Kunhegyes Város Önkormányzata az Új Széchenyi Terv KEOP – 1.3.0./09 – 11 jelű konstrukciójának a segítségével kívánja a település egészséges ivóvíz-ellátásának a lehetőségét biztosítani. A vízminőség javító beruházásra a 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásai, az ivóvíz szennyezőanyagainak határértékeit és a megfelelő minőségű ivóvíz biztosításának határidejét meghatározó jogszabály kényszeríti az önkormányzatot.

Megoldási javaslatok és a változatelemzés eredményei

Tekintettel a szolgáltatott ivóvízben tényleges megtalálható vízszennyezőkre,a település a tervezés és megvalósítás során komplex megoldásra törekszik a Pályázati felhívás C1.2 fejezetének megfelelően.
A megoldási lehetőségek közül a költség-hatékonyság figyelembe vételével kerül kiválasztásra a beruházás és a működtetés költségeinek számbavételével a kiválasztott változat. A tényleges tervezés megkezdése előtt az alábbi lehetőségek és ezeknek kombinációi kerülnek előzetesen és részletesen vizsgálatra:

A kiválasztott változat bemutatása

Ivóvíztisztítás: törésponti klórozással történő ammóniummentesítés, vas mangántalanítással kombinálva, a vízmű területén egy új kút létesítésével.
Technológia: kút kitermelés → vas és mangán mentesítés → törésponti klórozás → adszorpciós reaktor → térszíni tárolás → hálózatba termelés utóklórozással.

A projektben megvalósítani tervezett létesítmények, eszközök:

Létesítmény, eszköz

Mennyiség mértékegysége

Mennyiség

Kút

db

1

Kút bekötővezeték

m

120

Kútfej-gépészet

db

1

Kútszivattyú

db

2

Hálózati szivattyú

db

2

Udvartéri vezetékek cseréje

m

450

Gáztalanító bontása

m2

20

Épület felújítás

m2

470

Épület átalakítása

m2

220

Tisztavíz medence felújítása

db

2

Víztorony felújítása

db

1

Technológia Fe,Mn,NH4

db

1

Zárkamra

db

1

Irányítástechnika

db

1

Áramfejlesztő

db

1

Hálózat rekonstrukció

%

13

Költség-haszon elemzés eredményei

A fizetőképességi vizsgálat szerint a tervezett ivóvíz és szennyvíz díjak együttesen egyik évben sem haladják meg a KHE útmutató által előírt korlátokat, azaz az átlagos családok jövedelmének 3,5 %-át, illetve az alsó jövedelemkategóriába tartozó családok esetében a 8 %-ot. A referencia időszak alatt az éves átlagos amortizáció beépítettség 47,2 %, a vizsgált időtáv utolsó éveiben pedig 106,78 % ezáltal a díjpolitika a Pályázati Felhívás előírásainak eleget tesz. A projekt pénzügyi fenntarthatósága mind a fejlesztési különbözetre, mind a teljes rendszerre nézve biztosított, a díjbevételek fedezik az üzemeltetési költségek és pótlások teljes egészét, a kumulált cash flow egyik évben sem negatív.

A projekt költségei:
A projekt elszámolható költsége: 286 247 750 Ft,
Támogatás összege: 255 879 763 Ft,
Szükséges önerő: 30 367 987 Ft, amit az Önkormányzat 100 %-ban EU Önerő Alap pályázat során elnyert támogatásból kíván fedezni.