Innovatív oktatás bevezetése a sárospataki Szent Erzsébet Katolikus Általános Iskolában!

A hamarosan záruló projekt során iskolai tanulók táboroztatása, kirándulások, sportprogramok szervezése, egészségnapok szervezése, előadássorozatok, új pedagógiai tartalmak bevezetéséhez kapcsolódó képzések megvalósítása, a programokhoz kapcsolódó eszközök beszerzése valósult meg. A beruházást teljes egészében az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Operatív Programjából nyert Európai Uniós támogatás fedezi, a projekt összköltsége 11,95 millió forint.

 A gazdaság versenyképességének alapvető feltétele, hogy a vállalkozásoknál versenyképes, a gazdaság igényeinek megfelelő képzettséggel, munkavállalási képességekkel rendelkező munkaerő álljon rendelkezésre. A gazdasági, társadalmi és technológiai változások rendkívül gyors és folyamatos alkalmazkodást kívánnak a gazdaság szereplőitől, a vállalkozásoktól, a munkavállalóktól. A változásokhoz való alkalmazkodásra való felkészítésben kulcsfontosságú szerep jut a közoktatási, köznevelési intézményrendszernek, amely alapvető szerepet játszik az ehhez szükséges kompetenciák fejlesztésében.

A magyar köznevelési rendszer megújításának kiemelt célja:

-       a gyermekek és fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, illetve az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok, attitűdök és az erkölcsi rend összhangjának tiszteletben tartásával, valamint

-       a társadalmi leszakadás megakadályozása és a tehetséggondozás a nevelés-oktatás eszközeivel.

A most záruló projekt közvetlen célja az innovatív oktatás körének bővítése az intézmény pedagógiai gyakorlatában. Újszerű tanulási módszertan bevezetésével a nonformális tanulási formák bővítésével az iskola elősegíti a továbbtanuláshoz és később a munkaerő piaci sikerességhez szükséges kompetenciák fejlesztését, tanórán kívüli foglalkozásokkal kiemelten segíti a nyelvi képzést, a környezet és egészségtudatos magatartásminták kialakítását. A pályázat keretén belül a diákoknak iskolán kívüli tematikus táborokat szerveztek melyek eredménye a tanulók öko-szemléletének növekedése, nyelvi kompetenciák fejlődése, testmozgás iránti igény fejlesztése. A projekt keretén belül az IKT eszközök oktatási gyakorlatba építésének lehetőségeiről tartott előadássorozat a tanulók és a pedagógusok számára lehetőséget biztosít ezen eszközök megismerésére, oktatási-tanulási célú hasznosításuk bővülésére. A most záruló pályázat keretében megvalósult képzések hozzájárulnak az iskola pedagógiai módszertani megújulásához. A pályázat során megvalósult programokon több mint 110 diák vett részt.

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap Társfinanszírozásával, Társadalmi Megújulás Operatív Program keretén belül valósult meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search