Közlemény a dávodi szennyvíz-csatornahálózathoz történő csatlakozásról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szennyvízelvezető rendszer részben elkészült. Azon tulajdonosok számára, akik befizették a viziközmű hozzájárulást a társulat már elkészíttette a bekötő vezetéket és a házi csatornát is. A rendszerre rácsatlakozni csak engedéllyel lehet.

A csatornahálózatba csak a kommunális szennyvíz vezethető be, a meglévő gyűjtő medencék funkciójának egyidejű felhagyásával. Egyéb az ingatlanon keletkező pl. állattartásból származó szennyvíz vagy csapadékvíz a közcsatornába nem vezethető.

Azon lakosok, akik tetten érhetők a szennyvízcsatornába történő, oda nem illő anyag juttatásán, szennyvízbírság megfizetésére kötelezhetők. Amennyiben az idegen anyag bevezetési helye a településen belül nem beazonosítható, a szennyvízelvezető és -tisztító rendszerben keletkezett kár az érintett település egészét terheli. Amennyiben a rácsatlakozással kapcsolatban kérdésük merül fel, úgy kérjük forduljanak a Bajavíz Kft-hez (6500 Baja, Mártonszállási út 81.) személyesen vagy a 06-79-426-991 telefonon.

Felhívjuk, továbbá az ingatlan tulajdonosok figyelmét, hogy a 2011. évi CCIX. számú, a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 55 §-a előírja, hogy „Az ingatlan tulajdonosa – ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik – a víziközmű-rendszer üzembe helyezésétől számított egy éven belül köteles az ingatlant víziközmű-rendszerbe beköttetni…”. A rákötést a fogyasztó köteles a Bajavíz Kft-nél személyesen vagy telefonon bejelenteni,melynek tényét az üzemeltető képviselője egyenként ellenőrizni fogja. A szennyvíztisztítási díjat rákötés esetén sem kell megfizetni 2014.áprilisi vízóra leolvasásig, ekkor kerül sor a szennyvízdíj fizetés kezdő értékének rögzítésére,és a szolgáltatási szerződés módosítására. Azon fogyasztók, akik ingatlanukat fenti időpontig az elkészült szennyvízműre nem kötik rá,a későbbi bejelentés idejéig, a két időpont közötti tartamra, környezetterhelési díjat kötelesek fizetni,melynek értéke többszöröse a szennyvízdíjnak.

Az Európai Unió támogatásával, a KEOP 1.2.0/2F/09-2010-0013 program keretében megvalósul a „Dávod Község szennyvízelvezetési és tisztítási projekt” című projekt. A beruházásra elnyert támogatás összege 1 038 196 445 Ft. A költségek 84,1%-át a Környezet és Energia Operatív Programból nyert Európai Uniós támogatás fedezi. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Powered by WordPress | Designed by: Email Search