Normál nézetBaktakékről

Baktakék Miskolctól 40 km-re, északkeleti irányban található, a Száraz-völgy közepén fekszik, a Cserehát központi községe. A települést a Vasonca-patak szeli át. A falu egy része dombos terület. Négy irányból fut rajta keresztül a közlekedési útvonal.
A községnek a polgármesteri hivatal mellett óvodája, általános iskolája, saját orvosi és fogorvosi rendelője és művelődési háza is van, valamint egy 15 ezer kötetes könyvtára. Két vegyesbolt, valamint mozgó árusítás keretében szolgálják ki a vevőket.

Megközelíthetőség:

Budapestől 213 km-re, Miskolctól 40 km-re, Encstől 11 km-re helyezkedik el. A község fő közlekedési tengelyét a Hernád völgyében futó 3-as számú nemzetközi főútvonal jelenti, mely biztosítja a kapcsolódást Miskolc, illetve Kassa felé.

Fenntartó:

A baktakéki önkormányzat 1996 óta működteti az idősek nappali ellátását biztosító intézményt. A Kistérségi Koncepciónak megfelelően 2008. 06. 26-tól önálló társulási formában - Belső-Cserehát Mikrotérségi Szociális Alapszolgáltató Intézményfenntartó Társulás - történik az intézmény és egyéb szociális alapszolgáltatás (szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) fenntartása. A társulás önálló jogi személy, gesztor önkormányzat Baktakék Község Önkormányzata.


Épület jellemzői:

Az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozsával, a baktakéki Idősek Napközi Otthona 2011-ben teljes felújításra került, az ÉMOP-4.2.1/C pályázat keretében. Eredményeként az épület egy energiatakarékosan üzemeltethető, minden fogyatékosságnak megfelelően akadálymentesített intézmény, 258 m2-en, melyben kialakításra kerültek a funkcionális terek: megfelelő nagyságú közösségi tér, - társalgó, étkező, 1 db pihenő (háló)szoba, raktár/tároló, konyha és iroda. Az épületben található a nemek szerinti vizesblokk, akadálymentesített, mozgáskorlátozott WC, irodák.

Az intézmény megfelel az alábbi követelményeknek:

Infrastruktúra, tárgyi eszközök:

Az Idősek Napközi Otthonának tárgyi feltételei 2011-ben teljesen megújultak, Új bútorok és kerti bútorok, kiegészítő berendezések, háztartási eszközök, házi segítségnyújtás eszközei, számítástechnikai eszközök, közlekedési eszközök, és orvosi berendezések kerültek beszerzésre közel húsz millió forint értékben.

Szolgáltatások

1. Szociális információs szolgáltatás:

  • Célja, hogy a Szt.-ben meghatározott, illetve egyéb, a szociális biztonság megteremtéséhez kapcsolódó ellátásokat és szolgáltatásokat igénylők megfelelő tájékoztatást kapjanak az ellátások hozzáférhetőségéről és az igénybevételükre vonatkozó szabályokkal kapcsolatban.
  • Az ellátottak köre: Az ellátási területen élő valamennyi, az ellátásokról és szolgáltatásokról tájékoztatást kérő lakos.
  • A feladatellátás szakmai tartalma: Részletes tájékoztatás nyújtása a Szt.-ben, Gyvt.-ben szabályozott szolgáltatásokkal, egészségügyi ellátással kapcsolatban a helyben elérhető támogatásokról és a helyben el nem érhető támogatásokról; a pénzbeli és természetbeni szociális és gyermekvédelmi, családtámogatási, társadalombiztosítási és foglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint fogyatékossággal összefüggő ellátásokkal kapcsolatban az illetékes szerv elérhetőségéről, ellátások igényléséhez szükséges iratokról; ifjúsági ügyekben.
  • A szociális információs szolgáltatást az intézményvezető családgondozó végzi.

2. Étkeztetés: Szociálisan rászorultak részére egyszeri meleg étkeztetés nyújtása.

3. Házi segítségnyújtás: Otthonukban gondoskodás azokról a személyekről, akik önálló életvitelük fenntartásához segítséget igényelnek.

  • Célja: Gondoskodás, azokról a személyekről, akik otthonukban önmaguk ellátására saját erőből nem képesek és róluk nem gondoskodnak.
  • Az ellátottak köre: Olyan időskorú személyek vehetik igénybe, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, róluk nem gondoskodnak, de otthonukban segítségre, gondozásra szorulnak. Továbbá azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, valamint szenvedélybetegek, akik önmaguk ellátására képesek, de állapotukból adódóan önálló életvitelük fenntartásához segítséget igényelnek. Egészségi állapotuk miatt rászorulók, valamit rehabilitált személyek lakókörnyezetükbe való visszailleszkedésük céljából is igénybe vehetik.
  • A feladatellátás szakmai tartalma: Munkanapokon (hétfőtől - péntekig) - a házi gondozó munkaidejében - biztosított szolgáltatás. Segítségnyújtás ahhoz, hogy az ellátást igénybevevő fizikai, mentális, szociális szükséglete életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, valamint fejlesztésével biztosított legyen.

Gondozási tevékenységek:

4. Idősek Klubja, (Nappali ellátás): Saját otthonukban élő szociális és mentális támogatásra szorulók részére napközbeni tartózkodásra, étkezésre, társas kapcsolataikra, alapvető higiéniai szükségleteiknek kielégítésére nyújtott szolgáltatás.

  • Célja: Az időskorúak vagy egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére napközbeni tartózkodásra nyújt lehetőséget.
  • Az ellátottak köre: A szolgáltatást elsősorban időskorúak vagy egészségi állapotuk miatt rászorulók, valamint felnőtt korú nem veszélyeztető elemállapotú pszichiátriai- és szenvedélybetegek, illetőleg fogyatékkal élő személyek vehetik igénybe.
  • A feladatellátás szakmai tartalma: Az Intézmény helyiségeiben napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére van lehetőség. Az ellátottak napközbeni étkeztetésének megszervezése igény szerint történik.

Az ellátások igénybevételének módja

Az Intézmény ellátásainak igénybevétele önkéntes. A segítségre szoruló személy kérelmét követően (amely lehet telefonon történő előzetes megkeresés is) az intézményvezetővel való megállapodás vagy intézkedése alapján biztosítottak a szolgáltatások.

A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.
Dolgozói létszámok

Baktakék (ÖNO):

- 1 fő vezető gondozó

- 1 fő gondozó

Krasznokvajda (ÖNO):

- 1 fő vezető gondozó

- 1 fő gondozó

További települések:

- 1 fő gondozó (falugondnoki szolgálat segítségével.)
Az épület alaprajza és az akadálymentesen megközelíthető helységek


az oldal tetejére